Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru că ați ales să faceți parte din comunitatea pieței online 5Fructe.Ro (”5Fructe.Ro” în continuare), care este administrată de S.C. Vital Soft S.R.L. (”Vital Soft”, ”noi”, ”nostru” în continuare).

Atunci când vizitați site-ul https://www.5fructe.ro și utilizați serviciile noastre vă exprimați încrederea în noi cu privire la prelucrarea informațiilor dvs cu caracter personal.

Pentru 5Fructe.Ro protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Prezenta politică explică, într-o manieră cât mai clară și concisă cu putință, toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul 5Fructe.Ro și/sau ca urmare a oricăror servicii, vânzări, activități de marketing sau evenimente care se desfășoară în legătură cu 5Fructe.Ro (ne vom referi în continuare, în mod colectiv, la ele prin ”Servicii”) și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Citiți, vă rugăm, foarte atent această politică deoarece aceasta vă va ajută să luați decizii informate cu privire la datele cu caracter personal pe care le transmiteți către noi. Dacă întâmpinați vreo clauză în această politică cu care nu sunteți de acord, atunci vă rugăm să încetați imediat utilizarea 5Fructe.Ro și a Serviciilor noastre.
 

1. Definiții

GDPR”, „Regulamentul” - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation);

date cu caracter personal” - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

date anonime” - reprezintă orice date ale căror origine sau în baza cărora au fost efectuate prelucrări, însă acestea nu pot fi asociate cu nicio persoană vizată identificată sau identificabilă;

prelucrare” - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator de date”, ”operator” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

destinatar” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

parte terță” - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” - al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

încălcarea securității datelor cu caracter personal” - înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

reprezentant” - înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul GDPR;

reguli corporatiste obligatorii” - înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

autoritate de supraveghere” - înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru;

DPO” - responsabilului cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer);

DPIA” - evaluarea impactului asupra protecției datelor (în limba engleză, data-protection impact assessment, DPIA);

transmitere” - înseamnă transmiterea în orice formă a datelor cu caracter personal spre a fi cunoscute și consultate de una sau mai multe părți;

difuzare/divulgare” - înseamnă aducerea la cunoștința uneia sau mai multor părți a datelor cu caracter personal, în orice formă, și de asemenea, punerea acestora la dispoziție spre a fi consultate;

restricționarea prelucrării” - înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

creare de profiluri” - înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

 

2. Principii generale

2.1. Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

2.2. Conform GDPR, articolul 6 aliniatul (1) literele (a) – (f), prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

3.1. Date personale transmise de dvs

Pe scurt: Prelucrăm datele cu caracter personal pe care dvs ni le transmiteți.

Colectăm datele dvs cu caracter personal pe care ni le transmiteți, în mod voluntar, atunci când interacționați cu Serviciile noastre (de ex., plasați comenzi online, vă creați un cont, solicitați informații cu privire la produsele și serviciile prezentate pe 5Fructe.Ro) sau ne contactați pe o altă cale.

Tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm depinde de contextul interacțiunii dvs cu Serviciile noastre, de alegerile pe care le faceți și de produsele și serviciile pe care le utilizați. Datele personale pe care le colectăm pot include următoarele: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon (mobil/fix), datele firmei și alte date similare.

În cazul în care alegeți să plătiți online atunci partenerii noștri (furnizori de servicii de plată/bancare) vor prelucra datele instrumentului de plată pe care îl folosiți (numărul cardului de credit/debit, codul de siguranță asociat cardului, data de expirare a cardului, numele inscripționat pe card). Aceste date vor fi stocate pe serverele furnizorului de servicii de plată/bancare.

Toate datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți trebuie să fie adevărate, complete și exacte. De asemenea, vă rugăm să ne notificați cu privire la orice modificare a datelor dvs.
 

3.2. Informații colectate în mod automat

Pe scurt: Anumite informații – precum adresa IP și/sau caracteristicile browserului și a dispozitivului – sunt colectate în mod automat atunci când vizitați 5Fructe.Ro.

Colectăm în mod automat anumite informații atunci când utilizați Serviciile noastre ca urmare a vizitării, utilizării sau navigării pe 5Fructe.Ro. Aceste informații nu divulgă identitatea dvs specifică (cum ar fi numele sau adresa de contact), însă pot include informații cu privire la dispozitiv, browser și utilizare precum: adresa IP, caracteristicile dispozitivului și ale browserului , sistemul de operare, preferințele cu privire la limbă, data și timpul cererii către server, adresa URL a paginii accesate, URL-urile de referință, codul HTTP (HTTP status code), numele dispozitivului, țara, locația, informații cu privire la cum și când utilizați Serviciile noastre, precum și alte informații tehnice. Aceste informații sunt necesare în principal pentru a asigura siguranța, stabilitatea și funcționarea corectă a Serviciilor noastre, precum și pentru scopuri interne de analiză și raportare. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. f).
 

3.3. Informații colectate prin intermediul modulelor cookie

Pe scurt: Utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru atât pentru asigurarea funcționalității de bază a 5Fructe.Ro (Piață Online), câte și pentru alte scopuri.

La fel ca majoritatea site-urilor din rețea internetului colectăm informații prin intermediul modulelor cookie și ale tehnologiilor similare. Scopurile utilizării de module cookie sunt diferite:

 • asigurarea funcționalității Pieței Online 5Fructe.Ro. De ex., efectuarea de comenzi online, autentificarea și intrarea în cont a clienților (cookie-uri necesare);
 • analiza traficului și a comportamentului vizitatorilor 5Fructe.Ro (cookie-uri de analiză).

Temei juridic: în funcție de categoriile modulelor cookie, ne bazăm pe:

 • interesul legitim al Vital Soft de a ne asigura că Serviciile noastre funcționează corespunzător, pentru cookie-urile necesare. (GDPR art. 6 alin. (1) lit. f));
 • consimțământul utilizatorilor, pentru cookie-uri de analiză (GDPR art. 6 alin. (1) lit. a)).

Pentru a afla mai multe accesați Politica de Cookie de pe 5Fructe.Ro.
 

3.4. Utilizarea instrumentelor externe pe site-ul nostru web

Pe scurt: Am integrat diverse instrumente de la diferite companii pe site-ul nostru web, care ne permit să evaluăm comportamentul utilizatorilor sau să stabilim legături cu alte site-uri web.

 

Google Analytics

Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. a).

Operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe 5Fructe.Ro.

Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor de pe site-uri web. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date de pe care site-ul web a ajuns pe un site web de către persoanele vizate (așa-numitele refereri), de la ce pagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru ce perioadă de timp a fost vizualizată o pagină. O analiză web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru analiza cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Google Analytics utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui site web sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo. Google ar putea transfera informațiile personale colectate prin această procedură tehnică către terți.

Deoarece anonimizarea IP-urilor este activată pe site-ul nostru web, adresa dvs. IP va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state în acord cu Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este trimisă și scurtată de un server Google din SUA. În numele operatorului site-ului web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului dvs. web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a ne furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transferată prin browserul dvs. către Google Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de Google.

Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului dvs.; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile acestui site în cea mai mare măsură posibilă.

În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea extensiei de browser disponibile la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

Această extensie pentru browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitele site-ului către Google Analytics.

În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

Informații suplimentare și reglementările de confidențialitate aplicabile Google pot fi găsite la https://policies.google.com/privacy?hl=ro și https://marketingplatform.google.com/about/ Următorul link oferă o explicație suplimentară despre Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/.

 

Matomo Analytics

Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. f).

5Fructe.Ro utilizează, pe baza interesului său legitim, Matomo pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor, ajutându-ne în felul acesta să vă îmbunătățim experiența pe acest site. Matomo procesează IP-ul dvs și stochează cookie-uri în browser-ul dvs timp de 13 luni. Datele colectate de Matomo sunt procesate doar de către noi, fiind stocate pe un server care se află în România.

 

4. Cu ce scop și pe ce temei legal prelucrăm datele dvs cu caracter personal?

Pe scurt: Prelucrăm datele dvs cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale: urmărirea unor interese legitime, executarea unui contract, respectarea unor obligații legale și/sau consimțământul dvs.

Utilizăm datele personale colectate prin intermediul Serviciilor noastre pentru atingerea unei varietăți de scopuri (descrise mai jos). Prelucrăm datele dvs cu caracter personal bazându-ne pe următoarele temeiuri legale: urmărirea unor interese de afaceri legitime, executarea unui contract sau în vederea efectuării demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract, respectarea unor obligații legale și/sau consimțământul dvs.

Cu excepția cazurilor când scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal au fost deja clarificate în cuprinsul acestei politici, vom utiliza informațiile colectate sau primite pentru:

4.1. Crearea și administrarea unui cont

În cazul în care creați un cont pe 5Fructe.Ro dvs ne veți oferi următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon (mobil/fix), adresa de livrare, detalii cu privire la facturare, etc. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. a).

4.2. Onorarea unei comenzi online

În cazul în care plasați o comandă online dvs ne veți furniza, în principu, aceleași date ca și în cazul creării unui cont, la care se vor adăuga următoarele informații: metoda de livrare, metoda de plată, lista produselor comandate.

Onorarea comenzii presupune mai multe etape: preluarea, validarea, confirmarea, facturarea și expedierea acesteia. Ulterior plasării/livrării comenzii pot să apară alte situații precum: soluționarea anulărilor sau a problemelor apărute în legătură cu o comandă, produsele sau serviciile achiziționate; returnarea produselor conform legislației aplicabile; rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale. Prelucrarea acestor date este în marea majoritate a cazurilor necesară în vederea încheierii și executării unui contract între dvs și comerciantul ale căror produse le-ați comandat de pe 5Fructe.Ro. În același timp, anumite prelucrări care derivă din aceste scopuri sunt impuse de legislația în vigoare (fiscală și contabilă). Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. b) și c).

4.3. Abonare la newsletter

 1. În cazul în care vă abonați la newsletter-ul nostru (pentru a fi ținut la curent cu privire la promoțiile, produsele, serviciile și noutățile de pe 5Fructe.Ro) ne veți furniza numele (care la alegerea dvs poate fi numele dvs complet, doar prenumele sau numele dvs de familie sau un pseudonim) și adresa dvs de e-mail. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. a).

 2. Folosim un proces în doi pași de abonare la newsletter. Aceasta înseamnă că, după ce ați completat și trimis formularul de abonare la newsletter, vă vom trimite un mesaj la adresa de e-mail completată în care vă vom ruga să confirmați abonarea la newsletter. Dacă nu confirmați abonarea la newsletter timp de 30 de zile, atunci informațiile dvs vor fi șterse în mod automat din lista abonaților la newsletter. În plus, vom stoca timpurile abonării și confirmării.

 3. Puteți să retrageți consimțământul de a primi newsletter-ul nostru în orice moment dând clic pe link-ul de dezabonare care se află în orice newsletter primit. La dezabonare informațiile dvs vor fi șterse din lista abonaților la newsletter.

4.4. Abonare la ”Alertă stoc”

În cazul în care vă abonați la serviciul ”Alertă stoc” (vă informează când reapare în stoc produsul care vă interesează) ne veți furniza adresa dvs de e-mail. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. a).

4.5. Oferirea de suport și pentru a răspunde la mesaje

Dacă ne contactați prin e-mail/telefon/poștă atunci vom prelucra datele dvs cu caracter personal pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care ni le trimiteți. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. a) și, după caz, lit. b) (dacă, de exemplu, mesajul se referă la o comandă online).

4.6. Solicita feedback

Putem folosi datele dvs personale pentru a solicita feedback-ul dvs cu privire la Serviciile utilizate de dvs, în special cu privirea la onorarea comenzilor plasate de dvs de către comercianții prezenți pe 5Fructe.Ro, precum și cu privire la gradul de satisfacție vis-a-vis de produsele comandate. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. b) și f).

4.7. Asigura siguranța Serviciilor noastre

Putem folosi datele dvs cu caracter personal ca parte a efortului nostru permanent de a menține siguranța și stabilitatea Serviciilor noastre (de exemplu, monitorizarea și prevenția fraudelor). Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. f).

4.8. Respecta obligațiile și cerințele legale

 1. Există cazuri când legislația în vigoare, europeană și/sau română, impune respectarea unor obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi: facturarea, îndeplinirea obligațiilor fiscale, arhivă contabilă, etc. În aceste cazuri și alte cazuri similare temeiul legal al prelucrării datelor este GDPR art. 6 alin. (1) lit. c).

 2. Dacă vom primi o citație sau o altă cerință legală, atunci noi vom trebui să analizăm datele pe care le deținem pentru a determina cum trebuie să răspundem. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. c).

4.9. Răspunde la întrebările privitoare la produse

În cazul în care solicitați mai multe informații privitoare la un produs care vă interesează (prin completarea formularului corespunzător de pe pagina produsului) ne veți furniza numele și adresa dvs de e-mail. Opțional puteți să ne trimiteți și numărul dvs de telefon, pentru cazul în care doriți să ne oferiți posibilitatea de a lua legătura cu dvs prin telefon. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. b).

4.10. Afișarea de recenzii/comentarii

În cazul în care scrieți o recenzie/comentariu la un produs/articol de pe blogul 5Fructe.Ro ne veți furniza numele dvs (vezi punctul de mai sus cu privire la nume) și – opțional – ne veți putea trimite adresa dvs de e-mail, în cazul în care doriți să fiți informați cu privire la eventualele răspunsuri/replici. Orice informație despre dvs sau despre alte persoane pe care le postați pe paginile 5Fructe.Ro vor fi accesibile publicului larg, inclusiv motoarelor de căutare (asupra cărora nu avem niciun control). Sunt responsabil pentru informațiile pe care alegeți să le faceți publice și recunoașteți faptul că acestea pot fi colectate și utilizate de terți. Temei legal: GDPR art. 6 alin. (1) lit. b).

Postând materiale de orice natură pe 5Fructe.Ro (recenzii/comentarii la produse, comentarii la articolele de pe blog, întrebări cu privire la produse), utilizatorii acordă o licență neexclusivă, cu titlul gratuit, irevocabilă și nelimitată în timp și teritorial prin care se se transmit către 5Fructe.Ro și Vital Soft toate drepturile asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, promovarea sau redistribuirea unor părți din material în orice format media și prin orice canale media, precum și realizarea de opere derivate.
 

5. Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal?

Pe scurt: Păstrăm datele dvs atâta timp cât este necesară să atingem scopurile atinse în cuprinsul acestei politici, cu excepția cazului când legea dictează altfel.

 1. Ca regulă generală, vom păstra datele dvs cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor amintite în conținutul acestei politici de confidențialitate, cu excepția cazului când o perioadă mai lungă de timp este impusă sau permisă prin lege (cu ar fi, de exemplu, legislația fiscală/contabilă).

 2. Dacă nu mai avem nicio nevoie legitimă de afaceri în curs de desfășurare pentru a prelucra datele dvs cu caracter personal, atunci fie vom șterge sau anonimiza acele date, iar dacă acest lucru nu este posibil (pentru că, de exemplu, datele dvs personale se află stocate într-o arhivă de backup), atunci vom lua măsurile necesare pentru depozitarea în siguranță a informațiilor și le vom izola de orice prelucrare ulterioară până când ștergerea lor va fi posibilă.

 3. Dacă v-ați creat un cont pe 5Fructe.Ro, atunci vom stoca datele dvs cu caracter personal atâta timp cât dețineți acel cont. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 4. Dacă nu aveți un cont în piața online 5Fructe.Ro, atunci regula generala este păstrarea informațiilor legate de comenzile efectuate pentru o perioada de 5 ani de la momentul finalizării comenzii. Similar cu situația anterioară, este posibil sa păstrăm anumite date și ulterior expirării acestei perioade, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu interesele noastre legitime.

 

6. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Vital Soft) și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • comercianților ale căror produse le-ați comandat pe 5Fructe.Ro;

 • furnizorilor de servicii de curierat rapid / Poșta Română;

 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 • furnizorilor de servicii de asigurare;

 • furnizorilor de servicii IT;

 • furnizori de servicii de găzduire web (webhosting);

 • societăților de asigurare.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.
 

7. Transferuri internaționale de date

Datele cu caracter personal colectate de Vital Soft sunt în prezent sunt stocate și prelucrate pe servere care se află pe teritoriul României. Ca regulă generală, aceste date nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.
 

8. Siguranța datelor cu caracter personal

Vital Soft implementat măsuri tehnice și organizaționale rezonabile menite să vă protejeze datele personale cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii. Cu toate acestea, Internetul este un sistem deschis și nu putem garanta că terțe părți neautorizate nu vor putea niciodată să învingă aceste măsuri sau să folosească informațiile dvs personale în scopuri necorespunzătoare.

În mod special, vă rugăm să țineți cont de faptul că comunicările pe internet (de exemplu, prin e-mail) nu sunt sigure decât dacă au fost criptate. În plus, mesajele dvs pot trece prin mai multe țări înainte de a ajunge la destinație, deoarece așa funcționează internetul (!).

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau pierderea datelor cu caracter personal în situația în care lucrurile se află în afara controlului nostru.

Pentru transferul de date cu caracter personal, între 5Fructe.Ro și browser-ul dvs, utilizăm conexiuni criptare.

Pentru a preveni accesul neautorizat la datele contului dvs de pe 5Fructe.Ro este foarte important să:

 • alegeți o parolă cât mai puternică. Vital Soft recomandă să alegeți o parolă cu o lungime de 10 sau mai multe caractere, care să conțină un mix de litere mari, litere mici, numere și semne speciale și – foarte important – asigurați-vă că parola dvs este puțin previzibilă (de exemplu, cuvintele din dicționar, numele de persoane/animale, datele de naștere pot fi ghicite cu ușurință de o persoană rău intenționată);

 • păstrați, cu mare grijă, datele de acces la cont astfel încât acestea să nu ajungă în posesia unor persoane străine. De aceea, asigurați-vă că datele de acces la cont sunt păstrate într-un loc sigur, departe de ochii curioși al unor terțe persoane. Ideal ar fi ca acele date să se afle într-un singur loc: în memoria dvs.

   

9. Drepturile dvs

În virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dumneavoastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza consimțământului, puteți opta pentru/să:

 • Dreptul de a fi informat se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal;

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar dacă da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

 • Dreptul la portabilitate se refera la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;

 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însa ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării;

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 • În situația în care considerați că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

10. Verificarea identității

În cazul în care solicitați acces la informațiile pe care le deținem cu privire la dvs, legea ne obligă ca, înainte de da curs solicitării dvs, să folosim toate măsurile rezonabile pentru a vă verifica identitatea. Care sunt scopurile acestor măsuri? Acestea sunt gândite pentru a proteja datele dvs cu caracter personal împotriva unor lucruri neplăcute pentru dvs, cum ar fi: furtul de identitate, frauda de identitate, accesul la date din partea unor persoane neautorizate, etc.

Cum vă verificăm identitatea?

În cazul în care dețin informații despre dvs în baza noastră de date, vom încerca - în măsura în care acele date sunt adecvate, suficiente și complete - să vă verificăm identitatea în baza acelor date. Dacă nu vom reuși să verificăm identitatea dvs în baza acestor informații (fie pentru că acestea sunt inadecvate, fie că sunt insuficiente sau incomplete), atunci vă vom solicita copii ale unor documente care să permită stabilirea identității dvs.

 

11. Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
 

12. Confidențialitatea datelor minorilor

 1. Nu colectăm cu bună știință date cu caracter personal de la minori cu vârsta sub 16 ani.

 2. Dacă un părinte sau un tutore legal ia cunoștință de faptul că copiii săi ne-au transmis datele lor cu caracter personal, atunci îl rugăm să ne informeze imediat. Vom distruge acele date imediat, cu excepția cazului când părintele/tutorele legal ne dă consimțământul explicit pentru prelucrarea, în scopuri specifice, ale datelor cu caracter personal ale minorului.

 

13. Legături către terțe părți

5Fructe.Ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.
 

14. Actualizarea politicii de confidențialitate

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări survenite în plan legislativ. În cazul oricărei modificări de acest fel, vom afișa pe 5Fructe.Ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.
 

15. Cine suntem?

Vital Soft este denumirea comercială a S.C. Vital Soft S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în Târgoviște, str. Duiliu Zamfirescu nr. 12, jud. Dâmbovița, cu număr de ordine la registrul comerțului J15/1037/2008, identificată fiscal prin C.U.I. 16391452.
 

16. Întrebări, sugestii, reclamații?

Aveți vreo întrebare, vreo nelămurire sau vreo sugestie cu privire la protecția datelor cu caracter personal?! Suntem deschiși la comunicare! Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail data.protection[at]5fructe.ro.

Administrarea preferințelor

Pentru a seta preferințele dvs cu privire la prelucrarea datelor personale accesați ”Centrul de preferințe pentru confidențialitate” apăsând butonul de mai jos.

Stocăm și/sau accesăm informații de pe dispozitivul dvs (cum ar fi module cookie) și prelucrăm date cu caracter personal (cum ar fi identificatori unici și informații standard trimise de dispozitiv) pentru scopuri precum: buna funcționare a site-ului, analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor.

În anumite cazuri nu ne bazăm pe consimțământ, ci pe interesul nostru legitim. Apăsați pe ”Opțiuni” pentru a afla care sunt acele cazuri și cum puteți obiecta. Aflați mai multe detalii și controlați modul în care sunt prelucrate datele dvs accesând în orice moment secțiunea Politica de Confidențialitate.

Apăsând pe ”Sunt de acord” vă exprimați consimământul cu privire la prelucrarea datelor dvs conform celor prezentate mai sus.

Centrul de preferințe pentru confidențialitate

X

Confidențialitatea dvs.

Procesăm datele dvs. cu scopul de a vă oferi posibilitatea să comandați produsele noastre online, precum și pentru a vă oferi conținut care să fie adaptat la interesele și nevoile dvs. Analizăm aceste date pentru a obține informații cu privire la comportamentul și interesele vizitatorilor noștri. Împărtășim aceste informații partenerilor noștri pe baza consimțământului și/sau a interesului legitim. Mai jos vă puteți exercita, la nivel de partener, dreptul de a consimți sau de vă opune unui interes legimit pe baza unui scop specific.

Module cookie strict necesare

Aceste fișiere sunt strict necesare pentru buna funcționare a magazinului online (pentru plasarea comenzilor online, autenficare în cont, salvarea/procesarea opțiunilor dvs cu privire la modulele de tip cookie, etc.). Acestea nu necesită acordul dvs. pentru plasare/accesare și nu pot fi dezactivate (decât dacă nu țineți meapărat să intrați în setările browser-ului dvs și să le dezactivați de acolo, având ca rezultat negativ întreruperea funcționării normale a site-ului).

Matomo Analytics

5Fructe.Ro utilizează, pe baza interesului său legitim, Matomo pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor, ajutându-ne în felul acesta să vă îmbunătățim experiența pe acest site. Matomo procesează IP-ul dvs și stochează cookie-uri în browser-ul dvs timp de 13 luni. Datele colectate de Matomo sunt procesate doar de către noi, fiind stocate pe un server care se află în România.
Permite utilizarea pe baza interesului legitim?

 

Google Analytics

Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor de pe site-uri web. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date de pe care site-ul web a ajuns pe un site web de către persoanele vizate (așa-numitele refereri), de la ce pagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru ce perioadă de timp a fost vizualizată o pagină. O analiză web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru analiza cost-beneficiu a publicității pe internet. Google Analytics utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestui site web sunt transmise de obicei către un server Google din SUA și stocate acolo. Google ar putea transfera informațiile personale colectate prin această procedură tehnică către terți.
Permite utilizarea pe baza interesului legitim?

 

Permite activarea pe baza consimțământului dvs?